Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 40 sayılı toplantısında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüz Yüze Eğitim Hakkında Kararı doğrultusunda Üniversitemiz tarafından HES kodu üzerinden kişilerin aşılı / geçirilmiş hastalık (Covid-19 sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmaya başlanacaktır.

https://hes.trabzon.edu.tr 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri sorumlusu olarak Trabzon Üniversitesi tarafından ilgili genelgenin gereğini yerine getirmek amacıyla KVKK’nun 6. maddesi 3. fıkrasında belirtilen kamu sağlığının korunması hukuki sebebiyle

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "İlgili kişinin hakları" başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini,
talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri Sorumlusuna Başvuru" başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizi Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak bildirme hakkınız vardır.

Aydınlatma Metnini okudum. KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi konusunda açık rızam bulunmaktadır.